top of page

Politika společnosti

Společnost Whiteberry production s.r.o. je jedna z předních společností v České republice na trhu výroby reklamních předmětů, produktů a POS

včetně souvisejících služeb.

 

Na trhu působíme od roku 2003 a po celou dobu spolupracujeme jak s nadnárodními společnostmi, tak i s lokálními partnery. Naším posláním je udržet a dále posilovat své významné postavení, jako spolehlivého, konkurenceschopného a vysoce specializovaného dodavatele v oblasti naší činnosti.

 

Zde uvádíme základní zásady uplatňované při všech našich činnostech:

 • Zvyšování kvality našich výrobků a služeb s ohledem na vývoj trhu, na požadavky zákazníků a na trvalou udržitelnost

 • Systematický výběr a řízení dodavatelů (kvalita práce a výroby, modernizace výroby, sociální aspekty, protikorupční pravidla, ohled na životní prostředí)

 • Kontinuální hodnocení spokojenosti zákazníka a okamžitá reakce na jeho požadavky

 • Flexibilita, komunikace, otevřenost

 • Plnění relevantních závazných povinností

 • Neustálé zlepšování všech našich procesů

 • Důraz na prevenci proti znečištění v oblasti ochrany životního prostředí a ochranu zdraví

 • Dodávání bezpečných výrobků na trh splňující nejpřísnější požadavky (např. REACH, zdravotní testy, certifikace, prohlášení o shodě.

 • Hledání vhodných cest ke snižování spotřeb energií, CO2 a dalších pravidel environmentální politiky firmy

 • Péče o bezpečnost práce všech našich zaměstnanců

 • Dodržování lidských práv.

 • Dodržování protikorupční politiky firmy

Politika společnosti vychází ze stanovené koncepce jednateli schváleného plánu rozvoje a je dále rozpracován v cílech společnosti a stanovených KPI.


V Praze dne 2. 1. 2019


 

Protikorupční politika Whiteberry production s.r.o.

 

Whiteberry production s.r.o. se zavazuje, že bude ctít následující pravidla při všech svých činnostech:

 

 1. Jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při svých činnostech všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování.

 2. Nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem pracovní činnosti ve vlastní prospěch nebo jiné osoby.

 3. Nepřijímat ani nenabízet dary ani příslib darů nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

 4. Iniciovat nebo připustit jakoukoliv schůzku nebo jednání, včetně obchodních jednání, za účelem podnikání nebo dohod o očekávaných transakcí, které by mohly vést k porušení jakýchkoli zákonů proti korupci nebo protikorupčních zásad svých či zákaznických.

 5. Nevstoupit do žádného vztahu, který by narušil zákony a předpisy o hospodářské soutěži a kartelových dohodách ve všech zemích, kde působí.

 6. Pravidelně 1x ročně školit zaměstnance pomocí aktualizovaného manuálu týkajícího se protikorupčního jednání


Pokud Whiteberry production s.r.o. získá informace o takovém chování dodavatelů, nezávislých dodavatelů, zprostředkovatelů nebo klientů, které jsou v rozporu s touto protikorupční politikou, nebo pokud má určité podezření z takového chování, okamžitě o této skutečnosti informuje vedení dotčeného subjektu.

 

Whiteberry production s.r.o. prohlašuje podle svého nejlepšího vědomí, že v minulosti nedošlo v souvislosti s jejími činnostmi k porušení této protikorupční politiky.

Datum: 2.1.2019 

 

David Dvořák Kateřina Adámková

jednatel společnosti jednatelka společnosti

                    

                                                                                                     

bottom of page