top of page

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

 

poskytnutá na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení”)

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a  transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů ve firmě Whiteberry production s.r.o. Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje Whiteberry production s.r.o. shromažďuje, k jakým účelům je využívá a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které Whiteberry production s.r.o. zpracovává.

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí služeb ze strany Whiteberry production s.r.o. je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a Vy jako klient máte povinnost tyto údaje poskytnout, stejně jako Whiteberry production s.r.o. má povinnost tyto údaje po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám Whiteberry production s.r.o. nebude moci služby poskytnout.

 

1. Kontakt na správce osobních údajů

Whiteberry production s.r.o.

David Dvořák – jednatel

Jeremenkova 1171/102, 140 00 Praha 4

IČ: 27188191

Telefon: 241 410 893

Email: info@whiteberry.eu

2. Jaké osobní údaje a po jakou dobu o Vás Whiteberry production s.r.o. zpracovává?

Osobní údaje Whiteberry production s.r.o.

zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu se zákonem o účetnictví. Vedeme databázi osobních údajů svých klientů a jsme správci těchto údajů:

 

 • osobní údaje, které  Whiteberry production s.r.o. získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb,

 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,

 • osobní údaje umožňující spol. Whiteberry production s.r.o. kontakt s Vámi,

 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy Whiteberry production s.r.o. a klienta.

 • Osobní údaje Whiteberry production s.r.o. zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Whiteberry production s.r.o. přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

 

3. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Whiteberry production s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává? 

 • Pro účely vedení účetní dokumentace a další účely související s poskytováním služeb, zejm. nezbytná obchodní korespondence

 

4. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů Whiteberry production s.r.o.

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Whiteberry production s.r.o. zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na kontaktních údajích společnosti.

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou spol. Whiteberry production s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,

 • kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,

 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,

 • zdrojích osobních údajů,

Whiteberry production s.r.o. Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může společnost požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli spol. Whiteberry production s.r.o. na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,

 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Whiteberry production s.r.o. k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete spol. Whiteberry production s.r.o. požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

 • omezení (blokaci) zpracování.

Whiteberry production s.r.o. Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Změna Vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba spol. Whiteberry production s.r.o. oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

 

6. Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů ve spol. Whiteberry production s.r.o., můžete se obrátit na spol. Whiteberry production s.r.o. jako správce Vašich údajů.

bottom of page